Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr UTC/57 7 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Szwajcarskiego Funduszu Spójności

Porządek dyskusja podczas spotkania obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sala konferencyjna Warsztaty w Nałęczowie
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: proszowicki oraz czarnkowsko-trzcianecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Yangdong Jingzhou Hardware Co. Ltd., Huta Oława S.A., Przedsiębiorstwo Wyposażenia Budownictwa „METALPLAST – CZĘSTOCHOWA” S.A., , Fundacja Telewizji Kablowej , TELKONET Sp. z o.o. , Arso Polański Sp. z o.o., ENERGIA VAWT Maciej Paweł Żurek, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Kopsky Solutions Poland Sp. z o.o., PLATA WYTWÓRNIA ZNICZY I ŚWIEC SPÓŁKA JAWNA, VABUD Sp. z o.o., Arco Łódzkie Przedsiębiorstwo Handlowe Adam Pietraszek i Roman Pietraszek Spółka Jawna, ZAKŁAD KRAWIECTWA LEKKIEGO STEŃKA CHOMONT STEFANIA, Łukasz Kwiecień „ADVER MEDIA”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.