Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr HAN/44 9 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Programu Społecznego

Program dyskusja w czasie konferencji obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Spotkania team building w Jurze
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN


 • Grant będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja dzianin metrażowych
 • Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: oświęcimski oraz lubaczowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Remontów i Modernizacji „CHEMOROZRUCH” Sp. z o.o., Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” S.A., TABOR SZYNOWY „OPOLE” S.A. (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „OPOLE” S.A.), Kamed-Serwis, Przedsiębiorstwo Usługowe „IMALEX” Montaż Sieci Telewizji Kablowej, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Warmia” , BESTA Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Export – Import Bernadeta Tomków, D&D Resory Polska Sp. z o.o., KOMTEK , Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., TAXUS SI Spółka z ograniczona, TRO MEDIA Marcin Misztal, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, SuperMemo World , Centrum Diagnostyki Medycznej „MULTI- MED” Hanna Brusikiewicz i S-ka-Spółka Jawna

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.