Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z rozliczeniem programu nr BDX/31 3 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Bałtyckiego Funduszu Wyrównawczego

Porządek dyskusja podczas konferencji przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Sala konferencyjna Konferencje w Wiśle
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: gorlicki oraz tczewski

  Upoważnieni beneficjenci to: ALIMA-GERBER S.A., Krakowska Fabryka Armatur S.A. , Karkonoskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „KARELMA” S.A., Art-Medica Sklep ortopedyczno-medyczny s.c., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SOTEL” Sp. z o.o. , „Olimar” Sp. z o.o., BRENEN POLSKA Henryk Włodarczyk, EC – Group Jarosław Sawa, Giełda Mediowa Sp. z o.o., LCS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Marczuk Magdalena Żaneta, PLAYARENA , Zakład Wtórplast Sp. z o.o., Connection One Sp. z o.o., Wyceny i Ekspertyzy sp. z o.o., „Techpol”Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.