Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr KFH/99 3 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Panatlantyckiego Funduszu Pomocowego

Agenda debata podczas warsztatu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006″ oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Audyt skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Beskidach
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubelski oraz szamotulski

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangzhou Yuanyi Jewellery Co. Ltd., APATOR-SERVICE Sp. z o.o., AUTO GAZ CENTRUM Krzysztof Bartosiewicz, STEAM ZONE, Polska Telewizja Kablowa Warszawa S.A. , „HADEX-GAZ” Sp. z o.o., Centrum Informatyki ZETO , DomData AG Sp. z o.o., GRUPA SKOWRONKI , P.P.H.U. Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych A.H.A. Tomczak Spółka Jawna, TAXUS SI Spółka z ograniczona, TFP , Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych Polon-Poznań Sp. z o.o., ONE-2-ONE , Gmina Głogów Małopolski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.