Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr XNO/61 8 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Panatlantyckiego Priorytetu Oświatowego

Plan debata podczas warsztatu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Ocena efektywności implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Warszawie
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy pasażerski
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Włocławek oraz wolsztyński

  Upoważnieni beneficjenci to: KLOSE – Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o., Huta Szkła „Jarosław” S.A., Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMO” S.A., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole , W. Migas, B. Sanek, C. Bajurka, M. Szerment, A. Krawczyńska S.C. Hrubieszowska Telewizja Kablowa , Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji w Szczecinie, BIURO HANDLOWE GORGOL ROBERT GORGOL, Fabryka substancji zapachowych „Pollena-Aroma” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, House4Human Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, ONE-2-ONE , Podlaska Fabryka Okien i Drzwi Witraż Sp. z o.o. , UTILITIA , I3D Home sp. z o.o., WARTA GLASS JEDLICE , Drukarnia „A – Z Color” Andrzej Zecer

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.