Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z raportowaniem programu nr NZG/88 7 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Luksemburskiego Funduszu Oświatowego

Porządek debata w czasie panelu przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Ocena stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sale konferencyjne Wyjazdy integracyjne w Sudetach
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: nowosolski oraz namysłowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Urszula Giza-Kulig F.H.U. „GABII”, Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne CEMET S.A., Elektrociepłownia „Energotor -Toruń” S.A., P.P.H.U. TOM-GRAN Mikołajski Tomasz, Tadeusz Muszyński , „PLUM” , Bizlink Magdalena Skurowska, Edeco , Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM , PROFILE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, TFP , Elektronika i Telematyka Drogowa Sp. z o.o , Talento Consulting Przewrocki, Chmielewski Spółka jawna, Kwazar Corporation

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.